การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ รหัสวิชา ว31101 เรื่องพันธะเคมี นางณัฐพร ธรรมวงศ์

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับปฏิบัติการทดลองเคมีย่อส่วน (small-scale chemistry experiment) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ Active Learning รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ รหัสวิชา ว31101 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังหลังเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ Active Learning โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับปฏิบัติการทดลองเคมีย่อส่วน (small-scale chemistry experiment)  รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ รหัสวิชา ว31101 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ รหัสวิชา ว31101 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Related posts