การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ

(1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์เรื่อง เมทริกซ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
(2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เมท
ริกซ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์เรื่อง เมทริกซ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts