การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่อง Make verb to be adjective  รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส อ32101      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

Related posts