การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นางสาวณีรวัลย์ ไชยวงค์

จากการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในปีการศึกษา2564 ทางโรงเรียนได้ให้ครูผู้สอนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ต้องหยุดการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้เรียนทางออนไลน์ที่บ้าน ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยเลือกใช้โปรแกรมสร้างใบงานที่มีชีวิต Liveworksheets ร่วมกับ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนและการมอบหมายงานแก่ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถทำใบงานหรือแบบทดสอบที่สามารถทราบคะแนนได้ทันที ซึ่งสะดวกกับทั้งผู้เรียนและผู้สอน ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าการใช้ใบงาน Liveworksheets มีความเหมาะสม สามารถพัฒนาใบงานและแบบทดสอบต่างๆได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถใช้ในการเรียนออนไลน์และออนไซด์ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดทำและปรับปรุงแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้โปรแกรม Liveworksheets และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา2 รหัสวิชา ว32242 ประชากรที่ใช้ศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/4 จำนวน 128 คน

                             

Related posts