การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ นางวณัทสนันท์ คงตาล

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อศึกษากระบวนการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดย
ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค21101 ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และ
ส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง จ านวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค21101 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
2565

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค21101 ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Related posts