การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นางปริศนา ยาวิไชย

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 65

2) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุด
กิจกรรมเรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี

Related posts