การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเซลล์และโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางกาญจนา ธนะขว้าง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 1 ว31241 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเซลล์และโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเซลล์และโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 38 คน

Related posts