การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง นางสาวธีรวรรณ ติ๊บบุญศรี

ชื่อผู้วิจัย นางสาวธีรวรรณ ติ๊บบุญศรี
ปีการศึกษา 2565
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษากระบวนการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดย
ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ค22201 ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และ
ส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ค22201 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ค22201

Related posts