การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ นายกันตพงษ์ หมั่นดี

ผู้วิจัย กันตพงษ์ หมั่นดี
หน่วยงาน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ปีการศึกษา 2565
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อศึกษากระบวนการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์

3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 รหัสวิชา ค33101

Related posts