การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องกฏการเคลื่อนที่ของนิวตันโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชา ฟิสิกส์ 1 นายเดชาธร วงศ์ไชย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ฟิสิกส์ เรื่องกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชา
ฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว31201 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชา ฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว31201 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวน 66 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ใน
รายวิชา ฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว31201 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ โดยใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

Related posts