การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมสมรรถนะด้านการสื่อสาร ด้วยการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของพลังงาน นางพลับพลึง ปะระมะ

ผู้วิจัย :  พลับพลึง   ปะระมะ

ปีการศึกษา  :  2565          

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมสมรรถนะด้านการสื่อสาร ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของพลังงาน รายวิชาพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ว32273 โดยกลุ่มที่ศึกษาเป็นประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

      

Related posts