การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะประวัติศาสตร์เรื่องอารยธรรมอินเดีย รายวิชาประวัติศาสตร์ 3

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึก
ทักษะประวัติศาสตร์เรื่องอารยธรรมอินเดีย รายวิชาประวัติศาสตร์ 3 รหัส ส33102 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ระหว่างผลสัมฤทธิ์ก่อนและผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ด้วย
แบบฝึกทักษะการเรียนการเรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ฝึกทักษะการเรียนรู้ วิชา
ประวัติศาสตร์เรื่อง อารยธรรมอินเดีย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอ
ท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอ
ท่าวังผา จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Related posts