การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active
Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว31102
เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ผู้ศึกษาวิจัย นางกาญจนา ธนะขว้าง
ปีการศึกษา 2565


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว31102 โดยใช้ชุดการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของนักเรียนระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวัง
ผาพิทยาคม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว31102 เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 24 คน ซึ่ง
เป็นกลุ่มเดียวกัน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย ดังนี้

Related posts