การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้การบูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน โดยเน้น Active Learning เรื่อง การพินิจวรรณคดี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5

ชื่อเรื่อง     : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้การบูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน โดยเน้น Active Learning เรื่อง การพินิจวรรณคดี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565

ผู้รายงาน  : นายอภิชาติ  เนตรทิพย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

               ——————————————————————————————————–

บทคัดย่อ

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การพินิจวรรณคดี รายวิชา การพินิจวรรณคดี ท๓๐๒๑๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๗ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๕ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๗  จำนวน ๒๓ คน

Related posts