การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การได้ยินเสียง โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชา ฟิสิกส์ 3 ว32204 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การได้ยินเสียง  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชา ฟิสิกส์ 3 ว32204 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย             วิไล  เสารางทอย

ลักษณะประชากรที่ศึกษา  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2 จำนวน 37 คน

ระยะเวลา       ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2565             การวิจัยในครั้งนี้ดําเนินงานตามรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง เป็นลักษณะของการ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ในรายวิชาฟิสิกส์ 4 เรื่องการได้ยินเสียง  โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 65 ขึ้นไป โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การได้ยินเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ 80 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การได้ยินเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การได้ยินเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

Related posts