การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาสุขศึกษา โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาสุขศึกษา โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ อินไชย ผู้วิจัย

Related posts