การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาชีววิทยา 2 เรื่อง โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5

ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

  Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาชีววิทยา 2 

  เรื่อง โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ผู้วิจัย                        นางสาวณีรวัลย์ ไชยวงค์

ลักษณะประชากรที่ศึกษา  วิชาชีววิทยา 2

                              นักเรียนระดับชั้นม.5/1-5/4  จำนวน 140 คน

ระยะเวลา                   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Related posts