การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง Travel Nanร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง Travel Nan

ร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 รหัสวิชา อ 23101

ผู้วิจัย             นางสาวจิรนันท์   ศรีจันทร์

ปีการศึกษา      2566

Related posts