การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์ 1 เรื่อง ระยะทางและการกระจัด ผ่านกิจกรรม การเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์ 1 เรื่อง ระยะทางและการกระจัด ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ผู้วิจัย : นางสาวชนิตา ศรีเรือง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปีที่วิจัย : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Related posts