การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศิลปะกับชีวิต 3 รหัสวิชา ศ22101 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การสร้างสรรค์ตัวละครสะท้อนประวัติศาสตร์นครน่าน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่าน

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศิลปะกับชีวิต 3 รหัสวิชา ศ22101
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การสร้างสรรค์ตัวละครสะท้อนประวัติศาสตร์นครน่าน
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่าน
ชื่อผู้วิจัย ณัชพล แสนยะเสนีย์
ปีการศึกษา 2566

Related posts