การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง พลังงานความร้อน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง พลังงานความร้อน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Related posts