การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์ 2 เรื่อง พลังงาน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning ด้วยวิธสืบเสาะหาความรู้ 5E เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์ 2 เรื่อง พลังงาน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning ด้วยวิธสืบเสาะหาความรู้ 5E เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts