การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วย Active Learning  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรม วิถีน่าน วิชาสังคมศึกษา 6  สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียน         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วย Active Learning  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรม วิถีน่าน วิชาสังคมศึกษา 6  สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียน         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

นางสาวชนากาญจน์ ธนะขว้าง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Related posts