การพัฒนาพลังกล้ามเนื้อขาในรายวิชาเซปักตะกร้อ ด้วยโปรแกรมฝึกแบบสถานีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ชื่อวิจัย     :  การพัฒนาพลังกล้ามเนื้อขาในรายวิชาเซปักตะกร้อ ด้วยโปรแกรมฝึกแบบสถานีของนักเรียน

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ชื่อผู้วิจัย   :  นายดำรงค์ฤทธิ์  จิณะไชย

หน่วยงาน :  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts