การพัฒนาแนวคิดด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เรื่อง อาณาจักรสัตว์ ในรายวิชาชีววิทยา โดยการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย (Deductive Method) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาแนวคิดด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เรื่อง อาณาจักรสัตว์ ในรายวิชาชีววิทยา โดย
การจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย (Deductive Method) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts