การพัฒนาแนวคิดเรื่องฮอร์โมนและการทำงานของฮอร์โมนด้วยชุดกิจกรรม Active learning โดยใช้ แบบจำลองเป็นฐาน (Model-based learning) ในรายวิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หัวข้อวิจัย : การพัฒนาแนวคิดเรื่องฮอร์โมนและการทำงานของฮอร์โมนด้วยชุดกิจกรรม Active learning โดยใช้
แบบจำลองเป็นฐาน (Model-based learning) ในรายวิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ชื่อผู้วิจัย : มัลลิกา น้อยอินต๊ะ
วิชา : ชีววิทยา 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

Related posts