การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ศิลปะกับชีวิต 2

รายงานการวิจัย
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชา ศิลปะกับชีวิต 2
รหัสวิชา ศ21102
ชื่อผู้วิจัย นายกิตติศักดิ์ มะโน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
สังกัด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล รายวิชาศิลปะกับชีวิต 2
(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ให้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลรายวิชาศิลปะกับชีวิต 1 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2565 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล รายวิชา
ศิลปะกับชีวิต 2 และแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน

Related posts