การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 เรื่อง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน              การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ แบบ Active Learning บูรณาการบน

                          พื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 เรื่อง ตัวแปรสุ่ม

                          และการแจกแจงความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

                          โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ชื่อผู้รายงาน          นางรุจิเรข  บุญมาปะ

ปีที่ทำการศึกษา      ปีการศึกษา  2565    

          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ll1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6lโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จำนวน 45 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 31 คนllได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (PurposivelSampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที

Related posts