การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6เรื่อง การแจกแจงปกติมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ แบบ Active Learning บูรณาการบน
พืื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
เรื่อง การแจกแจงปกติมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้รายงาน          นางรุจิเรข  บุญมาปะ

ปีที่ทำการศึกษา      ปีการศึกษา  2566    

Related posts