การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้Active Learning บูรณา การบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน แบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากบทร้อยกรองวิชา ภาษาไทย3โดยการใช้กิจกรรมแบบฝึกทกัษะและทำแบบแบบทดสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้Active Learning บูรณา การบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน แบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากบทร้อยกรองวิชา ภาษาไทย3โดยการใช้กิจกรรมแบบฝึกทกัษะและทำแบบแบบทดสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3

Related posts