การศึกษาผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการเรียนรู้บันได5 ขั้น( QSCCS ) เรื่อง ผสานพลังเรียนรู้สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การศึกษาผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการเรียนรู้บันได
5 ขั้น( QSCCS ) เรื่อง ผสานพลังเรียนรู้สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Related posts