การศึกษาผลการใช้แผนบูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมแนะแนว เรื่อง ชวนกันเล่าเรื่องเมืองน่านผ่านสื่อด้วยโครงงานผลิตสื่อคลิปVDO ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการใช้แผนบูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมแนะแนว
เรื่อง ชวนกันเล่าเรื่องเมืองน่านผ่านสื่อด้วยโครงงานผลิตสื่อคลิบVDO
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566
ผู้วิจัย นางดารณี สุทธไชย
ลักษณะประชากรที่ศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Related posts