การอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรครู เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดน่าน การอบรมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือ เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรครู ก เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดน่าน การอบรมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือ เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุม ๑๕ อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท เพื่อร่วมอบรม ๖๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาแกนนำเครือข่ายผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE ให้สามารถเป็นวิทยากร และขับเคลื่อนกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ รวมไปถึง ชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ โรงแรมกาดน้ำทอง จังหวัดน่าน

Related posts