การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่อง คำพ้อง ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำพ้อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางพัชรีพรรณ ตนภู

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่อง คำพ้อง ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำพ้อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัด โดยการสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำพ้อง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 38 คน ระยะเวลาในการทดลอง ทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำพ้อง แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง คำพ้อง เป็นสื่อการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D)  

Related posts