การใช้สื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง งานเกษตรในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การใช้สื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง งานเกษตรในการพัฒนาการเรียนรู้
รายวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2566

Related posts