การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เรื่อง โปรไฟล์ของฉัน โดยใช้ชุดกิจกรรม นายสุพนธ์ สุยะหมุด

ผลการวิจัยพบว่า

             นักเรียนมีคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรม เรื่อง โปรไฟล์ของฉัน มีค่าเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน 8.38 ร้อยละของคะแนนหลังเรียน 83.75 และค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน 2.88 ร้อยละของคะแนนก่อนเรียน 28.75 และผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใช้ ชุดกิจกรรม เรื่อง โปรไฟล์ของฉันแล้วนักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

Related posts