กิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางนงนุช วงศ์วิเศษ นางสาวจินตนา อำขำ นางสาวอิงคณา เสริมคุณ และนายณัชพล แสนยะเสนีย์ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดี TO BE NUMBER ONE ในการต่อต้านยาเสพติด จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค ดังต่อไปนี้1. นางสาวกัญญ์วรา ธรรมศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดน่าน ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค2. ทีมแดนเซอร์ T.P. play Fight ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค

Related posts