ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 2513  บนพื้นที่สาธารณะของตำบลริม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน ติดกับสถานีตรวจอากาศอำเภอท่าวังผา ในพื้นที่ 23 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา ในปีการศึกษาแรกมีนักเรียนจำนวน 47 คน มี  นายพิษณุ รัตนสุพร เป็นผู้บริหารโรงเรียน เนื่องจากที่ดินเดิมไม่สามารถขยายพื้นที่ได้อีก โรงเรียนจึงได้ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านอาฮาม ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2516 และในปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้รับมอบหมายให้ดูแลที่ดินของกรมพลศึกษา ซึ่งมีเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา รวมที่ดินที่ครอบครองทั้งหมด 76 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา

        ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  มีนักเรียน 41 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 1,381 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 107 คน