ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการโครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน ณ โรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางณัฐพร ธรรมวงศ์ นางณีรวัลย์ ไชยวงค์ นางสาวอิงคณา เสริมคุณ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ คำช่าง และนาย อภิวิชญ์ ชวาเขต ตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการโครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน ณ โรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน

Related posts