ตัวแทนคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากคณะครู เพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากคณะครู เพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สวัสดิการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จำนวน ๑๔,๒๗๘ บาท และร้านพิมพ์ทองพาณิชย์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๖,๒๗๘ บาท ให้กับนายปภาวิชญ์ ทัศนนนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ ซึ่งบิดาเสียชีวิตด้วยโรคโควิด ๑๙ ที่จังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

Related posts