นางสาววิลาวัลย์ กิตตินภาพงษ์ ได้รับทุนเรียนฟรี คณะศึกษาศาสตร์ภาษาจีน

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาววิลาวัลย์ กิตตินภาพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ได้รับทุนเรียนฟรี ปริญญาตรี 4 ปี คณะ ศึกษาศาสตร์ภาษาจีน
สาขาวิชา การสอนภาษาจีนนานาชาติ สำหรับชาวต่างชาติ
มหาวิทยาลัยจี้หนาน เมืองกว่างโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Related posts