นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมนายมนตรี กาวี นายพิชิต ยาวิไชย นายชัยวุฒิ สุทธจ้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางณัฐพร ธรรมวงศ์ นายกันตพงษ์ หมั่นดี นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน

Related posts