บันใดลิงที่มีผลต่อการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวในการเลี้ยงลูกฟุตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

          

ชื่อวิจัย     :  บันใดลิงที่มีผลต่อการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวในการเลี้ยงลูกฟุตบอลของนักเรียนชั้น

                มัธยมศึกษาปีที่ 4 

ชื่อผู้วิจัย   :  นายจิรศักดิ์ วงค์กองแก้ว

หน่วยงาน :  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts