ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ(ฉบับแก้ไข)

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 1,663,200.00 บาท (หนึ่งล้านหก
แสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ครูมีวัสดุครุภัณฑ์ สื่อการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างพอเพียงและทันสมัย
  2. เพื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
    วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูออกแบบไว้ ทำให้เข้าใจหลักการและ
    มองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

Related posts