ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกครู
อัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก ฟิสิกส์, สังคมศึกษา, พลศึกษาและครูช่วยสอนห้องเรียนเตรียม
MEP จำนวนทั้งสิ้น ๔ อัตรำ

Related posts