ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว

ประกาศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว
-ตำแหน่งโสตทัศนูปกรณ์
-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
-ตำแหน่งยามรักษาการณ์
-ตำแหน่งนักการภารโรง
-ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
-ตำแหน่งแม่บ้าน

Related posts