ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ด าเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2565 ทั้งประเภทในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่
บริการ

จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา 2565 ทั้งประเภทในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตาม
ประกาศดังกล่าว มาส่งมอบสำเนาเอกสาร ปพ.1 ในวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. – 12.00 น.
ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม หากนักเรียนไม่มาส่งมอบเอกสารตามวันและเวลา
ดังกล่าว ทางโรงเรียนถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

สามารถตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1dfUxVD8I_C-PoOVZep3hBy6hIt5S6gjP/view

Related posts