ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้ดำเนินการสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 ไปแล้วนั้น
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศฉบับนี้และให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมการสอบ
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์2565 เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ณ อาคารสิรินธร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่มาสอบ ตามกำหนด วัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

Related posts