ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศแนวปฏิบัติการเข้าการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙📣📣รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ป.๕-ป.๖ (ฉบับแก้ไข24/12/64)

https://drive.google.com/file/d/1fOgLby0p4uwSimjX1NVXoy3UVSnQhqmS/view?fbclid=IwAR1WfUZG-2gPJn9T5ufQeAuroQGeVjxxoDKcML324isnyuRkW58IQ1THN3U

Related posts