ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีงบประมาณ 2565

เนื่องด้วยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ได้รับความล าบากเกี่ยวกับ
การจัดสถานที่การเรียนการสอน และขาดอาคารแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถสืบค้น เสาะหาความรู้ทาง
วิชาการที่ต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้แหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งบริเวณอาคาร
รวมถึงเทคโนโลยีในการสืบค้นอย่างห้องสมุด ทางโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้จัดทำรายการขอ
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณปี
พ.ศ. 2565 ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว

เอกสารร่าง อบเขตของงาน โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีงบประมาณ 2565

Related posts